Závody 2019

STD 2019
Liga - 19. 1. - Radlice - pdf, txt
KPDD - 26.- 27. 4. - Podolí - pdf, txt
KPŽ dlouhé tratě - 11. 5. - Eden - pdf, txt
KPŽ nejmladší - 11. 5. - Eden - pdf, txt